Καλώς ήρθατε στην σελίδα των Κατηχητικών Σχολείων Όθους Καρπάθου - Τμήμα Χειροτεχνίας

Welcome to the site of Catechetical Schools Parish of the Transfiguration Othos Metropolis of Karpathos and Kasos - Handicrafts Department

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει The lord is my shepherd
       (Psalm 22/23, Tone 5) Ψαλμός 22

Psalm 22/23 which begins with the words, "The Lord is my Shepherd," is probably one of the best known, most often quoted and memorized of all David's beautiful hymns. It has always occupied an important place in the spiritual life of the Orthodox Christian.

Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 2 εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, 3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν.
ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὐταί με παρεκάλεσαν. 5 ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με· ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον. 6 καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

The Lord is my shepherd; I shall not want.
He makes me to lie down in green pastures; he leads me beside the still waters.
He restores my soul; he leads me in the paths of righteousness for his name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil;
for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies;
you anoint my head with oil; my cup runs over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life;
and I will dwell in the house of the Lord forever.

Chanted by:The Monks of Simonopetra Monastery
Album: Psaltirion Terpnon

Δεν υπάρχουν σχόλια: